Om kyrkorna

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Lokalt bärs ansvaret för Sjukhuskyrkan av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde.

De kristna trossamfund som ansvarar för arbetet genom sina lokala församlingar är:

Trossamfundet Svenska kyrkan
Präster, diakoner, kyrkomusiker, assistenter och kontorister med hela sina tjänster eller delar av sina tjänster förlagda till Sjukhuskyrkan, är anställda av den församling som har sjukhuset inom sitt geografiska område. På stiftsnivå inom Trossamfundet Svenska kyrkan finns som regel en person med särskilt ansvar för Sjukhuskyrkan som del av sin tjänst. På nationell nivå är det Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården som har samordningsansvaret.

De frikyrkliga trossamfunden
De frikyrkliga trossamfunden i Sverige samordnar sina insatser i Sjukhuskyrkan genom  Sveriges Frikyrkosamråd som utgör frikyrkofamiljen inom Sveriges Kristna Råd. De trossamfund som ingår i Sveriges Frikyrkosamråd är:
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
– Equmeniakyrkan
Pingst – fria församlingar i samverkan
Svenska Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen

Liksom medarbetarna från Svenska kyrkan, har också de frikyrkliga medarbetarna sin anställning lokalt baserad. Det är som regel de olika frikyrkliga församlingarna på den lokala orten som tillsammans bär ansvar för sjukhuspastors- eller sjukhusdiakontjänsten på det närliggande sjukhuset.

Stockholms katolska stift
De katolska sjukhussjälavårdarna är kopplade direkt till Stockholms katolska stift. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 43 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr. Medarbetarna i Sjukhuskyrkan utnämns av biskopen för den katolska kyrkan i Sverige.

De ortodoxa kyrkorna
Majoriteten av de ortodoxa kyrkorna är relativt nya kyrkor i Sverige. Det innebär att arbetet inom Sjukhuskyrkan för dessa kyrkor är under uppbyggnad. Inom Sveriges kristna råd utgör de ortodoxa kyrkorna en av kyrkofamiljerna. I den ortodoxa kyrkofamiljen inom SKR förenas och samverkar ortodoxa kyrkor från den bysantinska och den orientaliska traditionen. De ortodoxa sjukhusprästerna är anställda av en lokal församling, men uppdraget är att stå till tjänst för alla ortodoxa trosbekännare i sjukhusets upptagningsområde.

Information om vilka ortodoxa kyrkor som ingår i Sveriges kristna råd finns på www.skr.org. Här finns också allmän information om kyrkorna och länkar till deras hemsidor.

  • Gemensamt arbete

    Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal.