Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan utgör en del av det vidare begreppet ”andlig vård i sjukvården” som betecknar det arbete som företrädare för olika religioner utför på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal. De kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården benämns ”Sjukhuskyrkan” och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde. Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige. På många håll i landet är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i storstadsregionerna finns också medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet. Sjukhuskyrkans anställda har lång erfarenhet av att förmedla kontakt till andra trossamfund än de kristna när patienter eller deras närstående så önskar och hjälper också personalen till dessa kontakter. I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och assistenter.

Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör…  Vardagen ställs på ända ibland! I de situationerna utgör Sjukhuskyrkan ett stöd och en samtalspart. Medarbetarna i Sjukhuskyrkan möter människor i alla åldrar, såväl kristna som människor med annan livstolkning eller religionstillhörighet. De grundläggande livsfrågorna delas av alla. Men beredskap finns också att utifrån den enskildes önskemål hjälpa en patient eller en närstående till kontakt med företrädare för annat trossamfund eller livsåskådning.

Samtalen tar sin utgångspunkt i det patienten eller den närstående vill tala om. Det kan handla om sjukdom och lidande, hopp och vanmakt, liv och död, tro och tvivel.

Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.

Konkreta exempel på arbetsuppgifter för Sjukhuskyrkan är:

 • Enskilda samtal och själavård
 • Krisstöd vid akuta händelser
 • Avskeds- och minnesstunder
 • Dop och barnvälsignelse i krissituation
 • Gudstjänster och andakter
 • Samtal och reflektionsgrupper med personal
 • Utbildningsinsatser för vårdpersonal eller personer i vårdutbildningar
 • Fakta om Sjukhuskyrkan

  – Sjukhuskyrkan finns på drygt 70 orter
  – Målgrupp är patienter, närstående och personal
  – Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler
  – Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med andra religioner och samfund
  – Sjukhuskyrkan samarbetar med sjukhuspersonalen kring frågor om livsåskådning, etik och tro

 • Grunddokument

  Grunddokument med riktlinjer för andlig vård inom hälso- och sjukvården: Grunddokument