Sedan början av 1990-talet finns ett nätverk i Europa gällande andlig vård i sjukvården; European Network for Health Care Chaplaincy.

En av initiativtagarna till European Network for Health Care Chaplaincy (ENHCC) var sjukhusprästen Sten Lundgren, som länge hade en samordnande roll för Sjukhuskyrkan i Sverige. I den svenska kontexten var han drivande för att utveckla det som idag är den ekumeniska Sjukhuskyrkan.

Nätverket möttes för första gången i Berlin år 1990. Ett huvudsyfte var att få till ett erfarenhetsutbyte kring frågor som rör andlig vård i sjukvården inom Europa. Idag innefattar nätverket drygt 30 länder. Vartannat år inbjuds till konsultationer, som blir mötesplatser till att dela kunskap och erfarenheter.

Nätverket har sina rötter i den kristna kulturkontexten, men är öppet för deltagare från olika religioner och livssyner.

År 2016 etablerade nätverket ett forskningsinstitut knutet till KU Leuwen, ett universitet i Belgien med mycket gott anseende i Europa. Institutet går under benämningen ”ERICH” som står för ”European Research Institute för Chaplains in Healthcare.” Syftet med institutets arbete är att stimulera till forskning kring den andliga vården i sjukvården.

Institutet har även vidareutvecklat ett verktyg för att mäta betydelsen av insatser från den andliga vården i sjukvården. Verktyget har formen av en enkät som utvecklats och validerats av NHS (National Health Service) Education for Scotland.