Organisation

Totalt finns cirka 300 medarbetare i Sjukhuskyrkor spridda över landet på tjänster som varierar från mindre deltidstjänster till heltidstjänster. Arbetslagen består av präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar, assistenter, musiker och några kontorister.

Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige i lokaler som sjukhusen som regel ställer till förfogande. Personalen i Sjukhuskyrkan är inte anställda av sjukhusen, utan av lokala församlingar. Det är också de lokala församlingarna som bär ansvar för tjänsterna och för kostnaderna för dessa. Vissa statliga bidrag finns för tjänster i Sjukhuskyrkan och ibland ges också ekonomiskt stöd från landsting och sjukhus. Grunden är att ansvaret vilar på församlingarna som också bär huvuddelen av ekonomin.

Eftersom Sjukhuskyrkan är ekumenisk, vilket innebär att olika kyrkor samarbetar på området, har också arbetslagen i Sjukhuskyrkan olika arbetsgivare. Den största arbetsgivaren är Svenska kyrkan, som också historiskt har det allra längsta perspektivet av arbete inom den andliga vården i sjukvården i vårt land. Medarbetarna i Sjukhuskyrkan från Svenska kyrkan har sin anställning i den svenskkyrkliga församling som har det aktuella sjukhuset inom sitt geografiska område. På stiftskanslierna inom Svenska kyrkan finns vanligtvis en stiftshandläggare med särskilt ansvar för Sjukhuskyrkan. På nationell nivå finns en samordnare för Sjukhuskyrkan stationerad på Kyrkokansliet.

De frikyrkliga trossamfundens församlingar på en lokal ort bär som regel gemensamt ansvar för sjukhuspastors- eller sjukhusdiakontjänsten på det närliggande sjukhuset. Arbetsgivaransvaret vilar oftast på ett lokalt frikyrkligt råd, men i några fall har en av de lokala frikyrkliga församlingarna åtagit sig att vara arbetsgivare och understödet från de övriga regleras genom avtal eller stadgar. På nationell nivå har Sveriges Frikyrkosamråd som utgör frikyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd det samordnande ansvaret.

Stockholms katolska stift står som ansvarig för de katolska medarbetarna inom den andliga vården i sjukvården. Prästerna från de ortodoxa kyrkorna som har tjänster kopplade till Sjukhuskyrkan har liksom de frikyrkliga medarbetarna sin anställning i en lokal församling, men tjänsterna betjänar och bärs upp av de olika ortodoxa församlingarna som finns i sjukhusets närområde.

Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården är ett organ gemensamt för de olika kristna trossamfund som arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården. Rådet ansvarar bland annat för utbildningsprogrammet som medarbetarna i Sjukhuskyrkan förväntas genomgå och för utvecklingen av arbetet inte minst i relation till förändringar i vård och samhälle.

  • Kyrkan i hälso- och sjukvården

    Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar olika kristna kyrkor och samfund. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.