Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården är ett råd gemensamt för de olika kristna trossamfund som arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Rådet ansvarar bland annat för utbildningsprogrammet som medarbetarna i Sjukhuskyrkan förväntas genomgå och för utvecklingen av arbetet inte minst i relation till förändringar i vård och samhälle. 

I rådet finns tre ledamöter vardera från Svenska kyrkan och de frikyrkliga trossamfunden, samt en ledamot från Stockholms katolska stift och en ledamot från de ortodoxa/österländska kyrkorna.

Rådet länkar sitt arbete till Sveriges kristna råd och lämnar regelbundna rapporter till styrelsen. Samarbetsrådet möter regelbundet företrädare för andra religioner med tjänster inom den andliga vården i sjukvården.

Inom Sveriges kristna råd finns även ett Nationellt råd för ekumenisk samordning av institutionssjälavården. (Rör främst Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan och andlig vård inom kriminalvården NAV.)
Syftet med rådet är att på styrelsens uppdrag verka för ekumenisk samordning i och mellan verksamheterna, att bistå med övergripande perspektiv och omvärldsanalys kring kyrkornas närvaro och bidrag på samhällets institutioner.