Samarbetsrådet

Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården är ett samarbetsorgan för Trossamfundet Svenska kyrkan, de frikyrkliga trossamfunden och Stockholms Katolska stift. Sedan våren 2012 finns även de ortodoxa kyrkorna representerade genom en av sina sjukhuspräster.

Uppgiften som Samarbetsrådet har är att arbeta med frågor som är av gemensam karaktär för Sjukhuskyrkan, men även för den andliga vården i öppenvården. En primär uppgift är ansvaret för Sjukhuskyrkans kompetensprogram, ett fortbildningsprogram som medarbetare i Sjukhuskyrkan förväntas genomgå. Till rådets uppgifter hör även att ansvara för Sjukhuskyrkans hemsida och att utgöra ett forum för samråd om hur arbetet med andlig vård på sjukhus och i öppenvård kan utvecklas och stärkas.

Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården har sedan år 2013 en förankring till Sveriges kristna råd och lämnar regelbundna rapporter till SKR:s styrelse om arbetet inom Sjukhuskyrkan.

Samarbetsrådet består av 7 ledamöter, inklusive ordförande.

Två av platserna är avsedda för konsulenterna för andlig vård inom hälso- och sjukvården och två för ordförandena i personalföreningarna SKAIS (Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan) respektive FAS (Frikyrkornas anställda i Sjukuskyrkan).

Trossamfundet Svenska kyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd utser ytterligare en ledamot var. Stockholms Katolska stift utser en ledamot. Mandattiden är två år. De ortodoxa kyrkorna adjungerar en ledamot till Samarbetsrådet.

Samarbetsrådet kontaktas lämpligtvis genom endera av de två konsulenterna för andlig vård i sjukvården. Sök kontaktuppgifter under fliken ”kontakt.”