Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt. För skilda kategorier av medarbetare gäller dock olika regler, lagar och förordningar.

Trossamfundet Svenska kyrkan

För präster i Trossamfundet Svenska kyrkan stadgas i kyrkoordningens 31 kap. 9 §: ”Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som präst har tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon därvid har fått veta under bikt eller enskild själavård.” (Motsvarande formulering finns för biskop i 30 kap. 3 §.)

För diakoner i Trossamfundet Svenska kyrkan stadgas i kyrkoordningens 32 kap. 9 §:  ”Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som diakon har tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon därvid har fått veta under enskild själavård. Tystnadsplikten hindrar dock inte att en sådan uppgift lämnas ut om – personen ifråga medger att uppgiften lämnas ut, – diakonen har ålagts att uttala sig under ed, – det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag, eller – det föreligger anmälningsskyldighet enligt 54 kap. 13 a §. (Se nedan) (Svenska Kyrkans Bestämmelser  ( = SvKB)  2002:9, 2003:9, 2011:4)

Kap 54 Undantag från offentlighet för handlingar mm
Anmälningsskyldighet 13 a § Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller inte i fråga om uppgifter som biskop eller präst har fått veta under bikt eller enskild själavård enligt 54 kap. 1 § första stycket (se nedan) (SvKB 2011:4)
Själavårdssekretess 1 § Förbud gäller mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en biskop eller präst under bikt eller enskild själavård. Förbud gäller också mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en diakon under enskild själavård. (SvKB 2004:9, SvKB 2011:4)

De frikyrkliga trossamfunden

Pastorer och diakoner i frikyrkorna har i samband med sin ordination/avskiljning ålagts tystnadsplikt av sitt samfund. I vissa sammanhang är det vanligt att tystnadslöftena förnyas vid installation i ny tjänst. För flera av trossamfunden tydliggörs denna tystnadsplikt för pastorer och diakoner också genom skrivningar i respektive trossamfunds teologiska grunddokument. Diakoner ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. Formuleringen avser att göra en distinktion mellan pastors tystnadsplikt (särskild/absolut) som har täckning i det juridiska begreppet tystnadsrätt och diakoners tystnadsplikt (allmän) som motsvarar sekretesslagens bestämmelser om allmän tystnadsplikt inom t ex skola, socialtjänst, vård och omsorg. Samtidigt föreligger anmälningsskyldighet för diakon om man får kännedom om vissa brott, t ex övergrepp mot barn. Regleras av 1 § 14 kap av Socialtjänstlagen (2001:453).

Tystnadsrätt för präster och pastorer 

Tystnadsrätt innebär rätten att inte höras som vittne inför domstol om något man som pastor/präst erfarit under bikt eller enskild själavård. Detta regleras av Rättegångsbalken 36 kap. 5 § som lyder: ”Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.” Som präst inom sådant trossamfund eller person med motsvarande ställning får endast anses den som har erforderlig utbildning och kompetens för sådan syssla och är vigd, ordinerad eller avskild för detta och utövar det som sitt egentliga kall. Det innebär att tystnadsrätten är knuten till tjänsten och att person som övergår till annat yrke inte kan åberopa den inför domstol för annat än vad som erfarits i enskild själavård under den tid tjänsten varade. Pensioneras en person i tjänsten anses tystnadsrätten gälla livet ut.

 

  • Om Symbolen

    Sjukhuskyrkan_symbol_RGB
    Sjukhuskyrkans symbol är en blomma innesluten i ett kors. Blomman växer som ett skott på en avbruten stam och vill vara en symbol för liv och kraft, för tron på uppståndelsen. Ur det brustna, ur det avbrutna, kan något nytt växa fram.