Utbildning

Medarbetarna i Sjukhuskyrkan tillträder sina tjänster med gedigna utbildningar som bas.

 

Uppsala, beskuren webGrunden är gängse präst- pastors- diakonutbildningar etc. och många av medarbetarna har dessutom fördjupade utbildningar inom själavård och psykoterapi. De frikyrkliga trossamfunden har dessutom fattat ett gemensamt beslut om behörighetskriterier för den som söker tjänst i Sjukhuskyrkan. Ett av dessa kriterier innebär att den sökande ska ha minst fem års erfarenhet av tjänst i församling.

När en person går in i tjänst i Sjukhuskyrkan förväntas att medarbetaren påbörjar ”Sjukhuskyrkans kompetensprogram – själavårdsutbildning i fyra steg” för att ytterligare fördjupa kompetens för det krävande uppgifter som medarbetarna ställs inför. Detta ingår som ett av leden i kvalitetssäkringen av Sjukhuskyrkans arbete.

Det första utbildningsprogrammet för Sjukhuskyrkans medarbetare startade 1982. Den utbildningsmodellen var upplagd i tre steg, baskurs, grundkurs och högre kurs. Under år 2000 genomgick utbildningen en genomgripande förändring vad gäller kursplanerna. Med inspiration från pedagogiken i Clinical Pastoral Education (CPE) och Pastoralklinisk utdannelse (PKU) fick utbildningen en ny utformning i början av 2000-talet. Det utbildningsprogrammet reviderades under 2014 – 2015 och från läsåret 2015 – 2016 genomförs det i alla sina fyra steg. Utbildningen benämns:

Sjukhuskyrkans kompetensprogram – en själavårdsutbildning i fyra steg!
Steg A utgörs av en gemensam utbildning för medarbetare med tjänst inom Sjukhuskyrka, Universitetskyrka, andlig vård i Kriminalvården och Kyrka – Arbetsliv.
Steg B har ett introduktionsseminarium och två kursveckor, den ena på hösten och den andra på våren påföljande år.
Steg C består av 15 stycken personsamtal som utgör förberedelse inför det avslutande steget.
Steg D består av ett introduktionsseminarium, tre internatperioder och två fokusveckor på eget sjukhus eller ett närliggande sjukhus.
Utöver kursveckorna består utbildningen av litteraturstudium, projektarbete, auskultation på vårdinrättning mm.

Genom ett samarbete med Johannelunds Teologiska högskola finns möjligheten att genomföra litteraturdelen i Steg B respektive Steg D som litteraturkurser som ger högskolepoäng.

Sjukhuskyrkans kompetensprogram förutsätter att sökande har tjänst i Sjukhuskyrkan på minst 20 % av heltid.

För ytterligare information om utbildningen:

Kursdatum för Steg B och Steg D läsåret 2020 – 2021:
Kursdatum för Steg B och D

Läs kursbeskrivning för Sjukhuskyrkans kompetensprogram här:
Kursbeskrivning Sjukhuskyrkans kompetensprogram 2020

Steg A – Inbjudan och information om anmälningsförfarande gällande läsåret 2020 – 2021 finns på Sveriges kristna råds hemsida www.skr.org  (Under: Arrangemang – Utbildning Institutionssjälavård).

Steg B – Inbjudan och anmälningstalong hittar du här:
Inbjudan och anmälan Steg B 2020 – 2021

Steg C – För mer information kontakta respektive konsulent.

Steg D – inbjudan och anmälningstalong hittar du här:
Inbjudan och anmälan Steg D 2020 – 2021

Ytterligare information om kompetensprogrammet på Log in delen på Sjukhuskyrkans hemsida.

 

  • Detta är Sjukhuskyrkan

    Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

    Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

    Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

  • Kompetensprogram

    Nu finns information om Sjukhuskyrkans kompetensprogram för medarbetare på login-delen.