De senaste åren har präglats av pandemin som ännu inte ebbat ut helt, men som fortsatt ger anledning till försiktighet och som alltjämt skapar påfrestningar av olika slag inom sjukvården. Spridningen av viruset har drabbat individer och samhälle hårt och på skiftande sätt. Många har mist nära och kära till följd av covid-19, möjligheter till möten och avsked har varit kraftigt begränsade. Personal inom vård och omsorg har haft en mycket hög arbetsbelastning. Återhämtningen kommer att ta tid. I detta svåra läge är Sjukhuskyrkans personal en resurs!

Sjukhuskyrkan är en  samtalspart – öppen för alla – och är tillgänglig för stöd och själavård, lättast via telefon. Du når Sjukhuskyrkan genom att söka på sjukhusets namn eller orten i sökfunktionen på hemsidan.

Här finns material kopplat till den pågående pandemin.  

Två hälsningar

Sjukhuskyrkan har bett två personer att dela hälsningar med reflektioner utifrån olika perspektiv som berör pandemin.

Sjukhuspastor Christina Wåhlin

Christina Wåhlin har arbetat många år som sjukhuspastor i Stockholm och som utifrån egna hälsoaspekter i hög grad arbetat hemifrån under pandemin.

Christinas hälsning

Biskop Fredrik Modeus

Biskop Fredrik Modeus, Växjö stift har tillsammans med sin hustru Carina som är läkare formulerat bönen Vårdarens bön.

Material att användas vid avsked, framtaget inom lokala Sjukhuskyrkor

Nedan finns tre dokument som kan användas i samband med avsked kopplat till covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Se aktuell information från Folkhälsomyndigheten gällande covid-19:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Rapporten ”Andlig vård under covid-19-pandemin”

Myndigheten för stöd till trossamfund publicerade i februari 2021 rapporten som dokumenterar erfarenheter av den andliga vårdens arbete under våren 2020. Rapporten bygger på en enkät som sändes ut till alla medarbetare inom den andliga vården i sjukvården sommaren 2020. Enkäten togs fram i samverkan med Svenska kyrkan.

Ladda ner rapporten här: