Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal.

Lokalt bärs ansvaret för Sjukhuskyrkan av församlingarna i sjukhusens närområde. De kristna trossamfunden som ansvarar för arbetet genom sina lokala församlingar är:

Trossamfundet Svenska kyrkan

Präster, diakoner, kyrkomusiker och medarbetare med annan adekvat utbildning med tjänster kopplade till Sjukhuskyrkan, är anställda av den församling som har sjukhuset inom sitt geografiska område.

På stiftsnivån inom Trossamfundet Svenska kyrkan finns som regel en person med särskilt ansvar för Sjukhuskyrkan som del av sin tjänst. På nationell nivå är det Svenska kyrkans nationella samordnare för institutionssjälavård som har samordningsansvaret. 

De frikyrkliga trossamfunden

De frikyrkliga trossamfunden i Sverige har samordnat sina insatser i Sjukhuskyrkan genom att Sveriges Frikyrkosamråd har ett övergripande ansvar för frikyrkans del av arbetet. Sveriges Frikyrkosamråd är den äldsta ekumeniska organisationen i Sverige och utgör numera också frikyrkofamiljen inom Sveriges Kristna Råd.

De trossamfund som ingår i Sveriges Frikyrkosamråd är:

Liksom medarbetarna från Svenska kyrkan, har också de frikyrkliga medarbetarna sin anställning lokalt baserad. Det är som regel de olika frikyrkliga församlingarna på den lokala orten som tillsammans bär ansvar för sjukhuspastors- eller sjukhusdiakontjänsten på det närliggande sjukhuset.

Stockholms katolska stift

De katolska sjukhussjälavårdarna är kopplade direkt till Stockholms katolska stift. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 43 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr. Medarbetarna i Sjukhuskyrkan utnämns av biskopen för den katolska kyrkan i Sverige. 

De ortodoxa och österländska kyrkorna

Majoriteten av de ortodoxa och österländska kyrkorna är relativt nya kyrkor i Sverige. Det innebär att arbetet inom Sjukhuskyrkan för dessa kyrkor är under uppbyggnad. Inom Sveriges Kristna Råd utgör de ortodoxa kyrkorna en av kyrkofamiljerna. I den ortodoxa kyrkofamiljen inom SKR förenas och samverkar ortodoxa kyrkor från den bysantinska och den orientaliska traditionen.

De ortodoxa sjukhusprästerna är anställda av en lokal församling, men uppdraget är att stå till tjänst för alla ortodoxa trosbekännare i sjukhusets upptagningsområde.